Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 

Rina Nekretnine d.o.o,  za usluge

Skraćeno: Rina Nekretnine

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

1. Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina Rina Nekretnine (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke i/ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja sa Posrednikom sklapa pisani Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina / Potvrda o obilasku (u daljnjem tekstu: Ugovor / Potvrda). Sklapanjem Ugovora Nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama Općih uvjeta poslovanja agencije.

2. Opći uvjeti su sastavni dio Ugovora, sklopljenim između Posrednika i Nalogodavca.

 

Članak 2.

 

Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeće značenje:

 • Posrednik u prometu nekretnina – Rina Nekretnine d.o.o., Lanište 1i, Zagreb, uredi poslovanja: Lanište 1i, Zagreb i 8. Mart 5, Poreč (https://rina-nekretnine.hr/

 • Posredovanje u prometu nekretnina radnje su Posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja Nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.

 • Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

 • Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani Ugovor (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina). Nalogodavac, prema ovim uvjetima, je i pravna osoba u kojoj fizička osoba koja kao potpisnik Ugovora, ima udio u vlasništvu ili ima ovlaštenje za zastupanje pravne osobe čak i ako je fizička osoba Ugovor potpisala u svoje ime i za svoj račun. Fizička osoba kao potpisnik Ugovora odgovara solidarno sa pravnom osobom za obveze koje proizlaze iz Ugovora.

 • Treća osoba je osoba koju Posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.

 • Posrednička naknada je iznos koji je Nalogodavac dužan isplatiti Posredniku za usluge posredovanja

 

II. PONUDA NEKRETNINA

 

Članak 3.

 

1. Ponuda  Rina Nekretnine temelji se na podacima zaprimljenim pismenim i/ili usmenim i/ili elektroničkim putem od strane Nalogodavca. 

2. Rina Nekretnine zadržavaju mogućnost pogreške u opisu i/ili cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena i/ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje, a koje mogu nastati radi pogrešno danih podataka ili promjenom uvjeta.

3. Ako je primatelj ponude već upoznat sa ponuđenim nekretninama, obvezan nas je, bez odgode o tome obavijestiti pisanim putem, putem elektroničke pošte (e-mail), faksom ili preporučenim pismom.


III. UGOVOR O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA

 

Članak 4.

 

1. Ugovorom se Posrednik obvezuje da će nastojati pronaći i dovesti u vezu s Nalogodavcem Treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenog pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu (u daljnjem tekstu: Naknada) ako taj pravni posao bude sklopljen.

2. Ugovor se sklapa u pisanom obliku i na određeno vrijeme.

3. Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju Ugovor, smatra se da je Ugovor sklopljen na razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.

 

Članak 5.

 

Kod prodaje nekretnine koja je u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak svih suvlasnika ili predstavnika svih suvlasnika za prodaju nekretnine u vidu prihvaćanja posredničkog ugovora.

 

IV. ISKLJUČIVO POSREDOVANJE

 

Članak 6.

 

1. Ugovorom se Nalogodavac obvezuje da za posredovani posao neće angažirati ni jednog drugog posrednika (isključivo posredovanje), koja obveza mora biti izričito ugovorena.

2. Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivom posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog Posrednika, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom Posredniku platiti ugovorenu posredničku naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao.

3. Prilikom zaključivanja Ugovora o isključivom posredovanju Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.

 

V. PRESTANAK UGOVORA

 

Članak 7.

 

1. Ugovor se sklapa na određeno vrijeme te prestaje istekom roka na koji je sklopljen, ako u tome roku nije sklopljen Ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.

2. Nalogodavac je dužan nadoknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.

3. Raskidom Ugovora od strane Nalogodavca, a prije isteka roka, Nalogodavac je dužan u roku od 7 (sedam) dana nadoknaditi Posredniku učinjene troškove posredovanja koji su nastali do raskida Ugovora, a koji se odnose na troškove oglašavanja, materijalne troškove i drugo.

4. Ako u roku od 1 godine nakon prestanka Ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora, dužan je Posredniku isplatiti posredničku Naknadu u cijelosti, osim ako Ugovorom nije drugačije ugovoreno. 

5. Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s Trećom osobom koju je posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba Ugovora kojom je ugovoreno drugačije, ništetna je.

6. Nalogodavac će posredniku odgovarati za štetu, ako pri tome nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao.

 

VI. OBVEZE POSREDNIKA (Posrednik - Prodavatelj)

 

Članak 8.

 

Ugovorom se Posrednik obvezuje obavljati osobito sljedeće:

 • nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanog posla,

 • upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,

 • izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti Nalogodavca na:

- očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine,

- upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretnini,

- pravne posljedice neispunjavanja obveza prema trećoj strani,

- nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu,

- okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima.

 • obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene Ugovorom koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,

 • omogućiti pregled nekretnina,

 • posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja Ugovora, ako se na to posebno obvezao,

 • čuvati osobne podatke Nalogodavca te čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,

 • ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,

 • obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

 

Članak 9.

 

1. Posrednik je dužan čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke koje sazna obavljajući poslove posredovanja, a odnose se na Nalogodavca, Nekretninu za koju posreduje ili su u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje ili koji sklapa na temelju posebne ovlasti.

2. Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke radi zaštite Posrednik otkrije osobama s kojima nastoji Nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo prijeko potrebno da bi Posrednik ispunio svoju obvezu iz Ugovora sklopljenog s Nalogodavcem.

 

VII. OBVEZE POSREDNIKA (Posrednik - Kupac)

 

Članak 10.

 

1. Ugovorom se Posrednik obvezuje:

 • kupca upoznati sa svim okolnostima koje su od značaja za pravni posao kao i o činjenicama u vezi pravnog posla koje su mu poznate ili su mu morale biti poznate,

 • posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,

 • konzultacije tijekom kupoprodaje

 • čuvati osobne podatke kupca te čuvati kao poslovnu tajnu te ako je tako dogovoreno ne otkrivati identitet nalogodavca do sklapanja predugovora/ugovora (anonimni kupac),

 • pribaviti potrebnu dokumentaciju  za predmetnu nekretninu (na dan potpisivanja Predugovora/Ugovora dostaviti original vlasničkog lista,

 • izraditi predugovor i/ili ugovor,

 • konzultacije s javnim bilježnikom i rezervacija termina za solemnizaciju ugovora

 • izraditi tabularnu izjavu,

 • izraditi zapisnik o preuzimanju nekretnine,

 • pratiti upis vlasništva u zemljišnim knjigama,

 • po upisu prava vlasništva na ime kupca (na zemljišnoknjižnom odjelu) proslijediti kupcu izvadak iz zemljišne knjige,

 • sačiniti zapisnik te potrebnu dokumentaciju sa zahtjevom za promjenu matičnih podataka na ime kupca i proslijediti  nadležnim tijelima (gskg, vodoopskrbi, hep-u, plinari, upravitelju zgrade).

 

2. Izradu Predugovora, Ugovora i Tabularne izjave Posrednik odrađuje u suradnji s odvjetnicom.

 

VIII. OBVEZE NALOGODAVCA 

 

Članak 11.

 

Prodavatelj

1. Ugovorom se Nalogodavac obvezuje da će obaviti osobito slijedeće:

 • obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevinsku, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet Ugovora te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema Trećoj strani,

 • dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,

 • osigurati Posredniku i Trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledavanje nekretnine,

 • obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,

 • nakon sklapanja predugovora, isplatiti Posredniku Naknadu,

 • nadoknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,

 • obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio Posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.

2. Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s Trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao. 

3. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od Naknade.


IX. POSREDNIČKA NAKNADA

 

Članak 12.

 

1. Posrednik stječe pravo na posredničku Naknadu u cijelosti, neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta koje ugovorne strane zaključe.

2. Posrednik ne može zahtijevati djelomično plaćanje Naknade unaprijed, odnosno prije sklapanja pravnog akta. Troškove dodatnih usluga u vezi s poslom koji je predmet posredovanja  Posrednik može naplatiti u visini stvarnih troškova i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke.

3. Nakon prestanka Ugovora, Posrednik ima pravo na Naknadu u roku do 12 mjeseci ako Ugovorom nije drugačije ugovoreno i u slučajevima kad Nalogodavac sklopi s Trećom osobom pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora.

4. Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s Trećom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno Nalogodavcu stupanje u vezu s Trećom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:

- neposredno odveo ili uputio Nalogodavcu Treću osobu u razgledavanje nekretnine koja je predmet posredovanja;

- organizirao susret između Nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;

- Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-maila druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

5. Ugovorne strane su suglasne da je posredovanje obavljeno i u slučaju ako je kupoprodaja zaključena predugovorom ili kupoprodajnim ugovorom sa članovima obitelji kupca kojeg je sa nalogodavcima u vezu doveo posrednik, ili sa tvrtkom koja je u (su)vlasništvu kupca, odnosno čak i u slučaju da je tvrtka (su)vlasništvo članova obitelji kupca ili da kupac u istoj ima utjecaj kroz funkciju koju obavlja.

6. Posrednik ima pravo na Naknadu i kad ona nije u Ugovoru izričito ugovorena.


Članak 13.
 

1. U posredničku naknadu su kumulativno uključeni i svi troškovi koje je Posrednik imao prilikom posredovanja (neslužbena procjena tržišne vrijednosti nekretnine, provjera dokumentacije, profesionalna prezentacija nekretnine, marketinške aktivnosti, pregovori i stručni savjetovanja, prezentacija nekretnine već zabilježenim kupcima) te Posrednik naplatom posredničke Naknade gubi pravo na naknadu istih troškova. To se ne odnosi na troškove za poslove nastale kada Posrednik u dogovoru s Nalogodavcem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja a koji ne ulaze u uobičajene aktivnosti posredovanja. 

2. Ugovorena posrednička Naknada ne uključuje troškove podmirenja sudskih pristojbi za uknjižbu, predbilježbu i zabilježbu, troškove odvjetničkih usluga, javnobilježničke naknade pri ovjeri potpisa na ispravama, podmirenje pristojbi za ishodovanje vlasničkog lista, kopije katastarskog plana, identifikacije, prijenos hipoteke, pristojbe za skidanje hipoteke, potvrde i druge isprave u svezi zaključenog pravnog posla.

X. CJENIK POSREDNIČKIH USLUGA

 

Članak 14.

 

1. KUPOPRODAJA (naknada se naplaćuje u postocima od dogovorene kupoprodajne cijene).

Naknada po dogovoru ili:

 • PRODAJA (naknada za posredovanje prilikom prodaje nekretnine - naplaćuje se od prodavatelja) 3%  + PDV - a ne manja od 2.000,00 € + pdv

 • KUPNJA (naknada za posredovanje prilikom kupnje nekretnine - naplaćuje se od kupca) 3%  + PDV - a ne manja od 2.000,00 € + pdv

 

2. NAJAM / ZAKUP nekretnine - jedna mjesečna najamnina + PDV od dogovorenog iznosa najamnine / zakupnine. 

 

XI. POSREDNIČKA SATNICA

 

Članak 15.

 

1. Ako je to izričito ugovoreno Posrednik u dogovoru s naručiteljem može za njega obaviti i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja, a koji prelaze uobičajene troškove posredovanja u tom će slučaju cijena posredničke satnice iznositi 30 € + PDV.

2. Ukoliko stranka sama ponudi Posredniku Naknadu odnosno nagradu veću od ugovorene, Posrednik smije primiti takvu nagradu, ali pod uvjetom da ona nije u očitom nesrazmjeru s njegovim uslugama, s ishodom njegova rada i imovinskim stanjem stranke.

3. Iznosi Naknada navedenih u Cjeniku Posrednika usklađeni su sa Cjenikom posredničkih naknada za obavljeno posredovanje kojeg je objavila Hrvatska gospodarska komora u srpnju 2005. godine.

 

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 16.

 

1. Za odnose između Posrednika i Nalogodavca, a koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima RH.

2. Za sudske sporove nadležan je sud u Zagrebu/Pazinu, osim ako se drugačije ne dogovori.

 

Naziv: Rina Nekretnine d.o.o. za usluge

Skraćeno: Rina Nekretnine

Sjedište: Lanište 1 j, Zagreb

OIB: 49079315133

Rina Nekretnine d.o.o. je ispunila sve uvjete propisane Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina, što je i potvrđeno rješenjem Trgovačkog suda, Ministarstva gospodarstva, te je upisana u Registar posrednika u prometu nekretnina u Republici Hrvatskoj. 

Zagreb, 10.01.2023.godine